Hỏi:
Các quy định mới bắt đầu áp dụng từ năm học 2013-2014

Ðáp:

1. Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi:

 

http://www.wru.edu.vn/Trangtin/tabid/89/catid/357/item/4943/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-to-chuc-dao-tao-va-quan-ly-chuong-trinh-tien-tien-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-thuy-loi.aspx

 

2. Quyết định ban hành thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi:

 

http://www.wru.edu.vn/Trangtin/tabid/89/catid/448/item/4905/quyet-dinh-ban-hanh-thuc-hien-quy-che-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-he-chinh-quy-hoc-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-thuy-loi.aspx

 

3. Quyết định ban hành quy định về khen thưởng và kỉ luật sinh viên trình độ đại học, cao đẳng và liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH Thủy lợi

 

http://www.wru.edu.vn/Trangtin/tabid/89/catid/448/item/4906/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-khen-thuong-va-ki-luat-sinh-vien-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-va-lien-thong-he-chinh-quy-va-he-vua-lam-vua-hoc-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dh-thuy-loi.aspx

 

4. Quyết định Về ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

http://www.wru.edu.vn/tabid/91/catid/609/item/4895/quyet-dinh-ve-ban-hanh-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dao-tao-dai-hoc-va-cao-dang-lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-he-thong-tin-chi.aspx

 

5. Quyết định Ban hành Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng & Liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi:

 

http://www.wru.edu.vn/tabid/91/catid/609/item/4892/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoc-phan-tot-nghiep-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-lien-thong-he-chinh-quy-va-he-vua-lam-vua-hoc-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-thuy-loi.aspx

 

6. Quyết định Ban hành Quy định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy Lợi:

 

http://www.wru.edu.vn/tabid/91/catid/609/item/4887/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoc-bong-va-tro-cap-xa-hoi-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-va-lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-thuy-loi.aspx

 

7. Quyết định Ban hành Quy định về học phí đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ Lợi:

 

http://www.wru.edu.vn/tabid/91/catid/609/item/4883/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-va-lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-he-thong-tin-chi-cua-truong-dai-hoc-thuy-loi.aspx

 

8. Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ lợi:

 

http://www.wru.edu.vn/tabid/91/catid/609/item/4866/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dao-tao-mon-hoc-giao-duc-the-chat-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-lien-thong-he-chinh-quy-theo-he-thong-tin-chi-cua-truong-dai-hoc-thuy-loi.aspx


In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 62

Lượt truy cập: 688674